ОБЩО СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Spread the love

14.12.2022г.

НАЧАЛЕН ЧАС: 18:00 часа

МЯСТО: Актова зала на партера

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване на родителите с устройството и дейността на ОС, разписани в ЗПУО и Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата на МОН, обн. в ДВ, брой 75, от 27.09.2016 г.
  2. Определяне на броя и избор на родители на деца и ученици за членове на ОС.
  3. Избор на резервни членове на ОС.