Свободни места за ученици

Spread the love

ПГРЕ „Г. С. Раковски“ обявява следните свободни места за ученици:

  1. VIII клас – 1 св. място в паралелка с профил Френски език/ Испански език; Срок за подаване на документите 13.09.2022г., 16 часа.
  2. X клас – 2 св. места профил Френски език / Английски език; Срок за подаване на документите 14.09.2022г., 12 часа.
  3. X клас – 1 св. място профил Италиански език / Английски език; Срок за подаване на документите 14.09.2022г., 12 часа.
  4. XI клас – 3 св. места профил Френски език / Английски език; Срок за подаване на документите 13.09.2022г., 16 часа.
  5. XI клас – 1 св. място профил Испански език / Английски език; Срок за подаване на документите 13.09.2022г., 16 часа.

Документите се подават в канцеларията на първи етаж и съгласно разпоредбите на Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование съгл. чл. 70, т.3 са:

  • Заявление до Директора;
  • Оригинал на Свидетелство за основно образование.

Учениците, които кандидатстват за заемане на освободените места след VIII клас се явяват на приравнителен изпит по чужд език, за съответното ниво по ОЕЕР.