Свободни работни места

Spread the love

ПГРЕ „Г. С. Раковски“ обявява следните свободни работни места:

  1. Учител по български език и литература, по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ
  2. Учител по английски език, по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ
  3. Учител по философия, по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ
  4. Учител по философия – 1/2 щатна бройка, по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ във връзка с чл. 70 от КТ

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Заявление до директора
2. Автобиография по стандарт на ЕС
3. Копие от диплом за завършено висше образование и придобита професионална квалификация
4. Копие от свидетелство за ПКС
5. Копие от удостоверение за компютърни умения (ако е приложимо)
6. Копие от трудова книжка
7. Копие от лична карта
8. Декларация по чл. 215, ал. 1 от ЗПУО
9. Други документи удостоверяващи педагогически опит и постигнати резултати (ако са приложими)

Документите се подават електронно, съответно:

  1. Учител по български език и литература
  2. Учител по английски език
  3. Учител по философия, владеенето на френски, испански или италиански език е предимство.
  4. Учител по философия – 1/2 щатна бройка

или в канцеларията на училището от 9:00 до 15:30 часа лично от кандидата.

Подборът ще се извърши по документи и чрез събеседване. Класираните кандидати по документи ще бъдат уведомени за часа и мястото на събеседването.