Teachers AHEAD – The inclusive teacher – Профил на приобщаващия учител – Първа мобилност в Кордоба

През първата седмица от месец април се проведе първата мобилност по проект „Teachers AHEAD“ (в Кордоба, Испания), където за петима преподаватели от ПГРЕ „Г. С. Раковски“ беше чест и привилегия да участват.
Мобилностите за преподавателите от страните партньори по проекта са важни ключови моменти, където преподавателите имат възможност да се срещнат, да обменят мнения и идеи, свързани с основната тематика на проекта, да работят по поставените цели и да разработят документи, които да позволят успешното им разпространение сред колегите от партньорските организации.
Основните теми на мобилността в Кордоба, Испания, чийто домакин беше Институтът Алкантара, една частна обучителна организация с дълга история, бяха свързани с проблематиката на отпадащите ученици, с причините и показателите, с които става тяхното измерване, с мястото в тези процеси на отделните европейски държави. Като възможно решение на проблема беше разгледан и обсъден профилът на приобщаващия учител. За целта бяха използвани документи, създадени по проекти на ЕС, както и споделен личен опит на участниците.
Ето и в резюме профила на учителя, способен да приобщи учениците независимо от тяхната разнородност и многообразие:

  • Способност за оценка на различните възможности на учениците – приемане на различията на учениците като ресурс и ценно предимство за ученето.
  • Подкрепа на всички ученици – учителите да имат високи очаквания за постиженията на всички ученици.
  • Съвместна работа – сътрудничеството и работата в екип са основни подходи за всички учители.
  • Лично професионално развитие – преподаването е и учене и учителите са отговорни за това да учат през целия си живот.

Останалите теми, разгледани по време на мобилността, бяха свързани с използването на ИКТ и кибертормоза в училище. Работата и дискусиите по тях бяха извършени във FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN на университета в Кордоба с преподаватели, които работят и са участвали в изследвания по тези въпроси.
След завръщането си всеки от партньорите ще има възможност да използва създадените по време на мобилността ресурси и да сподели със своите колеги идеите за приобщаващото образование под форма на презентации, работни семинари, създаване на учебни ресурси.