Teachers AHEAD – The inclusive teacher – Профил на приобщаващия учител – Първа мобилност в Кордоба

Spread the love

През първата седмица от месец април се проведе първата мобилност по проект „Teachers AHEAD“ (в Кордоба, Испания), където за петима преподаватели от ПГРЕ „Г. С. Раковски“ беше чест и привилегия да участват.
Мобилностите за преподавателите от страните партньори по проекта са важни ключови моменти, където преподавателите имат възможност да се срещнат, да обменят мнения и идеи, свързани с основната тематика на проекта, да работят по поставените цели и да разработят документи, които да позволят успешното им разпространение сред колегите от партньорските организации.
Основните теми на мобилността в Кордоба, Испания, чийто домакин беше Институтът Алкантара, една частна обучителна организация с дълга история, бяха свързани с проблематиката на отпадащите ученици, с причините и показателите, с които става тяхното измерване, с мястото в тези процеси на отделните европейски държави. Като възможно решение на проблема беше разгледан и обсъден профилът на приобщаващия учител. За целта бяха използвани документи, създадени по проекти на ЕС, както и споделен личен опит на участниците.
Ето и в резюме профила на учителя, способен да приобщи учениците независимо от тяхната разнородност и многообразие:

  • Способност за оценка на различните възможности на учениците – приемане на различията на учениците като ресурс и ценно предимство за ученето.
  • Подкрепа на всички ученици – учителите да имат високи очаквания за постиженията на всички ученици.
  • Съвместна работа – сътрудничеството и работата в екип са основни подходи за всички учители.
  • Лично професионално развитие – преподаването е и учене и учителите са отговорни за това да учат през целия си живот.

Останалите теми, разгледани по време на мобилността, бяха свързани с използването на ИКТ и кибертормоза в училище. Работата и дискусиите по тях бяха извършени във FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN на университета в Кордоба с преподаватели, които работят и са участвали в изследвания по тези въпроси.
След завръщането си всеки от партньорите ще има възможност да използва създадените по време на мобилността ресурси и да сподели със своите колеги идеите за приобщаващото образование под форма на презентации, работни семинари, създаване на учебни ресурси.