Училищни документи

Spread the love
 1. Стратегия
 2. Етичен кодекс
 3. Правилник за дейността на училището
 4. Училищен учебен план
 5. Форми на обучение – дневна, самостоятелна, индивидуална
 6. График за организация на учебния ден
 7. Годишен план за дейността на училището
 8. Мерки за повишаване качеството на образование
 9. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 10. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 11. ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ КРЪГОВЕ НА ОЛИМПИАДИТЕ
 12. Спортни дейности
 13. Занимания по интереси
 14. План-програма за действие за БДП
 15. Вътрешни правила за преместване на ученици от VIII  до ХII клас
 16. Вътрешни правила за стипендиите на учениците
  Заявление чл.4, ал.1,т.2 (социална)
  Заявление чл.4 ал.1 т.4 (без родител)
  Зaявление чл.4 ал.1 т.3 (ТЕЛК)
  Заявление 50% отличен успех към стипендия ТЕЛК
  Заявление 50% отличен успех към стипендия без родител
  Заявление за еднократна целева стипендия
  Заявление за еднократна нецелева стипендия
 17. Обществени услуги в системата на предучилищното и училищно образование
  1. Инфо-138-приемане-и-преместване
  2. Заявление прием в VIII клас
  3. Инфо-141-диплома
  4. Инфо-147-служ.-бележка-за-подадено-заявление-ДЗИ-1
  5. Инфо-148-издаване-служ-бележка-за-допускане-ДЗИ-2
  6. Инфо-153-дубликати
 18. СФУК