Училищни документи

 1. Стратегия
 2. Актуализация на стратегията
 3. Етичен кодекс
 4. Правилник за дейността на училището
 5. Училищен учебен план
 6. Форми на обучение – дневна, самостоятелна, индивидуална
 7. Годишен план за дейността на училището
 8. Мерки за повишаване качеството на образование
 9. Програма за превенция на ранното напускане на училище
 10. Програма за предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 11. Спортни дейности
 12. Занимания по интереси
 13. Вътрешни правила за стипендиите на учениците
  Заявление чл.4, ал.1,т.2 (социална)
  Заявление чл.4 ал.1 т.4 (без родител)
  Зaявление чл.4 ал.1 т.3 (ТЕЛК)
  Заявление 50%
 14. Обществени услуги в системата на предучилищното и училищно образование
  1. Инфо-138-приемане-и-преместване
  2. Заявление прием в VIII клас
  3. Инфо-141-диплома
  4. Инфо-147-служ.-бележка-за-подадено-заявление-ДЗИ-1
  5. Инфо-148-издаване-служ-бележка-за-допускане-ДЗИ-2
  6. Инфо-153-дубликати