Училищни документи

Spread the love
 1. Стратегия за развитието на гимназията 2023/2028 година
 2. План за действие към стратегията за периода октомври 2023 – октомври 2028 година
 3. Етичен кодекс
 4. Правилник за дейността на училището
 5. Училищни учебни планове
 6. Форми на обучение – дневна, самостоятелна, индивидуална
 7. График за организация на учебния ден
 8. Годишен план за дейностите през учебната 2023-2024 година
 9. План-програма за действие за БДП
 10. Вътрешни правила за преместване на ученици от VIII  до ХII клас
 11. Вътрешни правила за стипендиите на учениците
  Заявление чл.4, ал.1,т.2 (социална)
  Заявление чл.4 ал.1 т.4 (без родител)
  Зaявление чл.4 ал.1 т.3 (ТЕЛК)
  Заявление 50% отличен успех към стипендия ТЕЛК
  Заявление 50% отличен успех към стипендия без родител
  Заявление за еднократна целева стипендия
  Заявление за еднократна нецелева стипендия
 12. Обществени услуги в системата на предучилищното и училищно образование
  1. Инфо-138-приемане-и-преместване
  2. Заявление прием в VIII клас
  3. Инфо-141-диплома
  4. Инфо-147-служ.-бележка-за-подадено-заявление-ДЗИ-1
  5. Инфо-148-издаване-служ-бележка-за-допускане-ДЗИ-2
  6. Инфо-153-дубликати
 13. СФУК