Иновативно училище

Spread the love

За да видите всички връзки към Иновативно училище, поставете курсора на мишката върху рубриката Иномативно училище от менюто за навигация.

“Обърнатият клас”   в Гимназия ‘’Г.С. Раковски” – учене чрез споделяне на знания и опит

Тук ще изясним причините да изберем използването на подхода на “Обърнатия клас” в преподавателската и организационната работа в клас, начина по който ще я извършим, като отбележим условията с които разполагаме и които са ни необходими като материално техническа база и компетентности за адекватното й използване от преподавателите. Както всяка една иновация смятаме да подходим с необходимото внимание и предпазливост и да се обърнем към най-мотивираните и подготвени колеги за участие, като всеки от тях ще определи каква част от урочната работа може да организира по този иновативен начин.

Изборът на този подход на обучение не е случаен и не е плод на сляпо следване на “модерните” тенденции в образованието. Желанието на педагогическия ни колектив е да въведем повече активни методи на преподаване, които да мотивират учениците,  да засилят интереса им към учебните дисциплини и да станат предпоставка за постигане на по-добри резултати. Същевременно, този процес ще позволи на преподавателите, които вече използват този подход в преподаването, да бъдат улеснени в технологичен аспект и да станат добър пример за колегите, които все още изпитват колебание да започнат да използват “Обърнатия клас”.

В нашето училище има едно стабилно ядро от колеги, които се интересуват от ИКТ и тяхното използване в процеса на обучението. Всички те са имали възможност да участват в различни квалификационни курсове в България и чужбина /Еразъм+ КД1/, в проектите PEAK и АNGE, които вече описахме и които основно са насочени към развитие на дигиталните компетентности на преподавателите и обмяна на успешни практики в използването на ИКТ. Подходът на “Обърнатия клас” им дава възможност да използват тези умения в една реална ситуация, където те ще преподават част от учебното съдържание с помощта на ИКТ, като този подход придава смисъл на обученията, които те са преминали.

А ето и най-важните стъпки през които ще мине планираният иновационен процес:

  • методическа и ИКТ подготовка под формата на семинари за обмяна на опит между преподавателите
  • определяне на темите от програмата, които ще бъдат направени с подхода “Обърнат клас” и изработване на дигитално съдържание под формата на мултимедия – видеоклипове – авторски или от платформите за споделяне /YouTube, TeacherTube, Khan Academy, Уча се…/ презентации, диаграми, избор на специализиран софтуер, интерактивни тестове, куизи и др.
  • създаване на курсове на платформата за всеки преподавател, качване и организиране на учебното съдържание, прибавяне на форуми за комуникация /за преподавателите, които все още не се чувстват комфортно с платформата Мудъл ще им бъде предоставена възможност за избор на друго средство, например Google classroom
  • създаване на необходимата организация за провеждане на иновацията – предоставяне на класни стаи оборудвани с мултимедиен проектор и Интернет за преподавателя и учениците
  • учениците ще използват собствените смартфони /принципа BYOD/

Протичане на един “Обърнат клас”:

  • учителят е поставил задача, свързана с подготовката на ново  учебно съдържание или преговор, по която учениците работят самостоятелно вкъщи – гледат учебно видео, презентации, задават въпроси и получават отговори от преподавателя или от съученици посредством онлайн форум, правят интерактивни упражнения за да се уверят, че са усвоили материала
  • в час учителят проверява усвояването на съдържанието и  в спестеното от фронталното преподаване време, предлага разнообразни дейности – работа по групи, където по-добре подготвените ученици предават опита си на останалите, работа по проект или по решаване на казус, дейности при които учениците имат възможност практически да приложат наученото чрез мотивиращи дейности свързани с реалния живот.