Как се формира общият успех в дипломата за средно образование?

Spread the love

ОБЩИЯТ успех се изчислява в съответствие с чл. 31 от Наредба 11 и се формира по следния начин:

СРЕДЕН УСПЕХ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (Раздел А), който се базира на средноаритметичното от оценките по предметите, изучавани в 11-ти и 12-ти клас.

+

СРЕДЕН УСПЕХ ОТ ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (Раздел Б), формиран от средноаритметичното от оценките по предметите, изучавани в 11-ти и 12-ти клас.

=

ОБЩ УСПЕХ В ДИМПЛОМАТА ЗА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ СРЕДНОАРИТМЕТИЧНА ОЦЕНКА С ТОЧНОСТ ДО 0,01

Допълнително се вписват в точки и в оценки и резултатите от успешно положените държавни зрелостни изпити, но те не влизат в общия успех.