НА ВНИМАНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ДЕСЕТИ КЛАС И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ!

Spread the love

Уважаеми ученици и родители,

Съгласно разпоредбите на ЗПУО в края на първата гимназиална степен всички десетокласници трябва да се явят на две задължителни национални външни оценявания – по БЕЛ и по Математика. Допълнително, след писмено заявено желание, всеки ученик може да се яви и на НВО по изучавания от него чужд език и/или за измерване на дигиталните компетентности.

НВО по БЕЛ ще се проведе на 14 юни 2022 година от 9:00 часа.

НВО по математика ще се проведе на 16 юни 2022 година от 9:00 часа.

НВО по чужд език (писмен) ще се проведе но 17 юни 2021 година по график в зависимост от нивото. Началният час за ниво В1 (ИсЕ, ФЕ, ИтЕ) е 08.30ч. Началният час за ниво А1 (АЕ) е 09.30ч. Началните часове са отбелязани в предварително раздадените на учениците служебни бележки. Изпитите по компонент Говорене от НВО по чужд език ще се проведат на 20 и 21 юни по предварително обявен график, който е изложен на информационното табло на входа на гимназията.

Всички ученици получават срещу подпис СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА за явяване на НВО, в която са отбелязани изпитите, на които трябва да се яви ученикът, разпределението по зали за всеки изпит, входящият номер на ученика и кодът за достъп до резултатите от положените изпити.

На всеки изпит ученикът ще бъде допуснат след представяне на документ за самоличност и служебната бележка, която удостоверява, че ученикът е допуснат до НВО. Инструктажът за ученика за явяване на НВО можете да прочетете тук.  Инструктажът за ученика за компонент Говорене от НВО по ЧЕ можете да прочетете тук.

Учениците трябва да заемат определените им места по зали не по-късно от 30 минути преди началото на съответния изпит.

На всички десетокласници желаем отлично представяне на националните външни оценявания!

 

От ръководството на ПГРЕ „Г. С. Раковски“