Награди за Коледното предизвикателство

Spread the love

Радваме се да обявим победителите от нашето Коледно състезание:

Първа награда: Алексия Соловьова и Александра Илчева, 11д, за техния интерактивен разказ-календар “The Purrfect gift”

Втора награда: Натали Цанова, 12а, за поемата-календар “The Snowman who was always cold”  и Александра Димитрова , 12б, за разказа-календар “Once, upon a star”

Трета награда: Георги Иванов и Николай Грозданов за календара-приказка “Don’t judge and elf by his ears”

Четвърта награда: Дария Ходакивска и Камилла Шайхисламова, 12б, за разказа-календар „“The day it rained deer”

Решението не беше лесно, тъй като в състезанието участваха 22 интересни творби от 39 ученици от 10а, 10ж, 11д, 12а и 12б клас, така че всички ще получат грамоти за своето успешно участие в състезанието. Освен това, всеки участник ще получи и награда и сертификат от издателство Експрес Пъблишинг през месец февруари, тъй като разказите бяха изпратени за участие и в тяхното състезание Коледна експедиция, където бяха високо оценени за оригиналния си творчески подход.

Поздравяваме всички участници и победители и им пожелаваме нови творчески успехи!

Наградите и грамотите ще бъдат раздадени на участниците от учителите им по английски език до края на седмицата.

Тук можете да прочетете разказите в пълния им вид и да ги харесате 🙂

 МО по английски език

  Christmas Challenge Awards

We are happy to announce the winners of our Christmas Challenge Competition:

First prize winners: Aleksia Solovyova & Aleksandra Ilcheva, 11d, for their Calendar story “The Purrfect gift”

Second prize winners:  Natali Tsanova, 12a, for her Calendar poem “The Snowman who was always cold” & Aleksandra Dimitrova, 12b, for her Calendar story “Once, upon a star”

Third prize winners: Georgi Ivanov & Nikolay Grozdanov, 11d, for their Calendar story “Don’t judge and elf by his ears”

Fourth prize winners: Daria Khodakivska & Kamilla Shaykhislamova, 12b, for their Calendar story “The day it rained deer”

It was not an easy decision as there were 22 good entries created by 39 students from 10a, 10zh, 11d, 12a & 12b, so all participants will receive a certificate for their useful contribution. Apart from that, all students who took part in our Christmas Challenge will also be presented with an award and a certificate from Express Publishing in February, as we entered all stories and calendars for their Christmas Expedition Contest and they have been very highly praised for their creativity and ingenuity.

Congratulations to all participants and winners! Keep up the good work! 

Awards and certificates will be distributed by the students’ English teachers by the end of the week.

Here you can read and like the stories.

The English Department