Защо е важно да сме благодарни?

Spread the love

На този и много други въпроси си отговорихме през изминалата седмица (22-26.11.2021) в часовете по английски език по случай Деня на благодарността, отбелязван по традиция в последния четвъртък на ноември. Датиращ от началото на ХVII век като официален и любим американски празник, този ден е важен за всички култури и националности, защото всеки от нас има нужда да получава и дарява благодарност, нежност и добрина, и то не само в семейна среда. Ето защо учители и ученици представиха авторски презентации и игри, споделиха послания за благодарност и отправиха добри пожелания за важните хора и неща от живота в онлайн среда, като използваха възможностите на разнообразни електронни платформи и приложения. Споделяме с вас какво се случи във всеки випуск.

В девети клас учениците от 9 а, 9 б, 9 г, 9 д и 9 ж клас на г-жа Паулина Павлова с желание споделиха за какво са благодарни днес чрез публикация в електронната платформа Padlet, която използваха за пръв път. Вижте ТУК колко сполучлива в тяхната Стена на благодарността.

Учениците от десети клас на г-н Коста Влъчков също отбелязаха събитието на своята Благодарствена стена в Padlet (ТУК), защото въпреки че в България нямаме специален Ден на благодарността, всекидневно намираме поводи да бъдем благодарни. А ученичките Елина Пенкова, 10 е, (ТУК) и Теодора Иларионова, (ТУК) 10 а, отново се отличиха с индивидуалната си работа.

Учениците на г-жа Галя Зафирова от 11а, б, ж разказаха за историята и традициите, свързани с Деня на благодарността и споделиха в откровен разговор за какво и на кого са благодарни, а в 11а клас две млади поетеси, Деница Евтимова (ТУК) и Мари Луис (ТУК), представиха своите стихотворения.

Учениците на г-жа Елена Маркова от 11 г, 12 г и 12д също участваха в дискусия  за значението на традиционния празник на благодарността, както и в създаването на виртуални благодарствени послания (ТУК), а дванадесетокласниците от 12в, 12е и 12 ж на г-жа Милена Стайкова, макар и колебливо, се включиха с послания на нейната Стена на благодарността. (ТУК)

А ТУК можете да се запознаете с проектите на учениците от 11 д, 12 а и 12 б клас на г-жа Нина Патерсън, които освен че си припомниха историята на празника (ТУК), участваха активно в създаването и представянето на Поетична стена на благодарността (ТУК), виртуални буркани с благодарности (ТУКи интерактивни задачи, които да помагат както за развиване на чувство на благодарност към важните неща от живота (ТУК), така и за изразяването й чрез множество малки прояви на доброта.

За нас, учителите по английски език, беше истинско удоволствие да споделим този празник с учениците си и се надяваме и за тях да е било така!

И накрая, но не на последно място, с радост искаме да съобщим, че всички наши ученици, общо 52-ма, които участваха в състезанието на издателство Експрес Пъблишинг по случай Хелоуин, бяха избрани да получат книжки (Фантомът на операта), които ше им бъдат раздадени щом се върнем на училище присъствено. Ето и списък с наградените учители и ученици:

Г-н Коста Влъчков и неговите ученички Биляна Стефанова (10 в) и Елина Пенкова (10 е)

Г-жа Нина Патерсън и всички ученици от 11 д клас (за интерактивните им плакати), заедно със следните ученици от 12 а (Айлин Камберова, Елена Илиева, Карина Иванова; Момчил Кьовторов, Димана-Рос Белчева, Вероника Димитрова, Михаела Проданова; Натали Цанова, Магдалина Петкова, Никол Чолакова) и 12 б (Камилла Шайхисламова, Ивайло Владимиров, Василена Димитрова, Виктор Илиев; Александра Димитрова, Дария Ходакивская; Наталия Иванова, Мария Йосифова, Биляна Дюлгерска, Валерий Денисенко; Цвети Георгиева, Мина Кадиева, Валерия Щерева, Йова Николова) (за интерактивните им игри „Избягай от къщата с призраци“)

Благодарим на всички за участието!

Нина Патерсън, от името на МО по английски език

The importance of being grateful

Why is it important to be grateful, as well as many other questions were answered last week (22.11.2021), as we celebrated Thanksgiving in our English classes. This popular American public holiday, celebrated on the fourth Thursday each November since the beginning of the 17th century, is important for all cultures and nationalities, because we all need to receive and give gratitude, tenderness and kindness, and not just in our families. That is why we, teachers and students presented our authentic tasks and games, and shared virtual messages of gratitude and kindness about the essential people and things in our lives, using diverse online platforms and apps. And we would like to share with you how we celebrated gratitude with all our classes.

In year 9 Ms. Paulina Pavlova’s students from 9a, 9b, 9 g, 9d & 9zh eagerly shared what they feel grateful for by posting on Padlet, which they used for the first time. HERE you can see their contributions to their Wall of gratitude.

Mr. Kosta Vlachkov’s 10th-graders also celebrated the event by making their Gratitude Wall in Padlet (HERE), because, despite the fact that we do not have a special public Thanksgiving Day in Bulgaria, we can find reasons to be grateful on a daily basis. As usual,  Elina Penkova, 10 е, (HERE) and Teodora Ilarionova, (HERE) 10 а, excelled with their individual presentations.

Mrs. Galya Zafirova’s students from 11a, 11b & 11zh had class discussions about Thanksgiving history and traditions. They also shared with each other what and who they are grateful for, while in 11а two budding poets, Denitsa Evtimova (HERE) и Мари Луис (HERE), presented their Thanksgiving poems.

In the meantime, Mrs. Elena Markova’s students from 11g, 12g & 12d discussed the importance of Thanksgiving traditions and filled in their virtual Class Gratitude Jars with their reasons for being grateful (HERE), while Mrs. Milena Staykova’s twelfth-graders from 12v, 12e & 12zh, made their hesitant contribution to her Padlet Gratitude Wall. (HERE)

And HERE you can find the projects of Mrs. Nina Patterson’s students from 11d, 12a & 12b, who did not just reflect on the Thanksgivng story (HERE), but also actively participated in creating and presenting their Gratitude poetry wall (HERE), their virtual Gratitude Jars (HERE) as well as their interactive tasks, which can help both to develop gratitude for the important things in life (HERE), and express it through so many small acts of kindness.

For us English teachers, it was a real pleasure to share this holiday with our students and we hope they enjoyed it just as much!

And last, but not least, we are happy to announce that all our students, 52 in all, who took part in the Halloween Contest, organized by Express Publishing, we awarded with books (The Phantom of the Opera), which they will receive as soon as we go back to school. Here is a list of the awarded teachers and students:

Mr. Kosta Vlachkov and his students Bilyana Stefanova (10 v) and Elina Penkova (10 e)

Mrs. Nina Patterson and all her students from 11 d (for their interactive Halloween posters), as well as the following students from 12 a (Aylin Kamberova, Elena Ilieva, Karina Ivanova; Momchil Kyovtorov, Dimana-Ros Belcheva, Veronika Dimitrova, Mihaela Prodanova; Natali Tsanova, Magdalina Petkova, Nikol Cholakova) and 12 b (Kamilla Shyhislamova, Ivaylo Vladimirov, Vasilena Dimitrova, Viktor Iliev; Aleksandra Dimitrova, Daria Khodakivskaya; Natalia Ivanova, Maria Yosifova, Bilyana Dyulgerska, Valeriy Denisenko; Tsveti Georgieva, Mina Kadieva, Valeriya Shtereva, Yova Nikolova) (for their interactive Escape the Haunted House games)

Thank you all for your participation!

 

Nina Patterson on behalf of the English Department