Близки и в различията, или празници в дистанционна обстановка

Spread the love

Какво е Хелоуин и защо е важно да познаваме културата на различните народи и да можем критично да направим паралели с нашата култура? Има ли нещо общо в начина по който всички се борим със страховете си, почитаме своите мъртви предшественици, изпълняваме различни обичаи и традиции? На тези и много други въпроси отговориха нашите ученици в часовете по английски език, като във всеки випуск подходът беше различен.

Учениците от 9 клас на г-жа Паулина Павлова направиха презентации за произхода и традициите, свързани с празника, съпоставяйки начина на празнуване във Великобритания и САЩ, след което обсъдиха начина на представяне на празника във филми и книги и съставиха мини-разкази по темата.

Учениците от 10 клас на г-н Коста Влъчков с присъщото им желание и ентусиазъм представиха мултимедийни презентации и видеоклипове на английски език, а някои изготвиха постери и сътвориха в рисунки своята представа за този древен празник. (ТУК)

В 11 клас г-жа Галя Зафирова откри поетичния талант на Мари Луиз Хусейни, 11а, впечатляващ с лекотата на римите и умелото описание на картини, които оживяват в нощта на Хелоуин. (ТУК)

Учениците на г-жа Нина Патерсън от 11д клас изработиха и представиха своите интерактивни дигитални плакати по теми свързани с празника (ТУК),  а тези от 12а и 12б изработиха много интерактивни игри под надслов „Избягай от къщата с духове!” (ТУК)

по известния Escape Room формат, като и в трите класа представянето на проектите беше истински празник!

Предлагаме ви да се запознаете с малка част от работата на нашите прекрасни деца, както и да научите много за празника чрез техните интерактивни игри. Очаквайте скоро още!

Нина Патерсън от името на МО по АЕ

 Similar in diversity, or holidays from a safe distance

What is Halloween and why is it important to know about other people’s culture and be able to find parallels with our own? Do we have anything in common in the way we confront our fears, respect our deceased ancestors or carry out different rituals and observe traditions? Those were just some of the questions our students had to answer in their English classes and in every year a different approach was applied.

Ms. Paulina Pavlova’s students from Year 9 learned about the origins of the holiday and compared Halloween traditions connected in Great Britain and the USA and then had a discussion about the way it is represented in films and books. They also made up two-sentence stories on the topic.

Mr. Kosta Vlachkov’s Year-10 students were eager and enthusiastic as usual in presenting their multimedia presentations and video clips, and some made posters or painted pictures to display what this ancient festival means to them. (HERE)

In Year 11 Mrs. Galya Zafirova discovered a talented poet in the face of Marie Louise Husseini, 11a, who seems to have no difficulty with rhyming patterns or making the night of Halloween come to life in her poem. (HERE)

 

Mrs. Nina Patterson’s students from 11d created and presented their interactive digital posters on different aspects of the holiday (HERE),

while those from 12a and 12b were busy making their interactive Escape the Haunted House games (HERE).

https://sites.google.com/gre-rakovski.com/scool/our-projects/halloween-traditions/escape-the-haunted-house

In all three classes presenting the projects was a holiday in itself!

We offer just a tiny bit of what our wonderful kids have created but we can assure you there’s a lot you can learn about the holiday from their interactive games. More to come soon!

 Nina Patterson on behalf of the English Department