Седмица на езиковото многообразие

Spread the love

Седмица на езиковото многообразие

26 септември – 1 октомври 2021

Ето как нашите ученици отпразнуваха Европейския ден на езиците в часовете по английски език заедно със своите учители.

Знаете ли как да кажете „БЛАГОДАРЯ” на всички официални езици на страните-членки на ЕС, както и на най-говоримите езици в света? Ако не знаете, можете да попитате учениците от 10.В клас, както и да научите много за Европейския ден на езиците от интерактивните презентации на Деспина и Диана,  Александра Иванова и Мария-Антоанета от 10.Ж и Елина Пенкова от 10e  тук 

Запитвали ли сте се кои са най-красивите и важни думи от изучаваните от вас езици, тези, без които животът ни би бил немислим? А какво мислят великите хора за значението на езиците? Тогава може би ще ви е интересно да споделите мнението си с учениците от 11.Д клас тук или да помислите как бихте изобразили езика във визуална поема с учениците от 12.А и 12.Б тук

Може да научите много и за историята, развитието, многообразието на английския език и влиянието му върху другите езици от презентациите и дигиталните игри, създадени от 12.А и 12.Б, тук можете да се запознаете с част от груповите проекти в тези класове.

Надяваме се да ви вдъхновят за творчество и да ви мотивират да усвоите поне още един език!

Нина Патерсън и Коста Влъчков от името на МО по АЕ

 

A week of language diversity

26 September – 1 October 2021

This is how we celebrated the European Day of Languages with our students in our English classes.

Do you know how to say THANK YOU in all the official languages of the EU countries or in the most widely spoken languages in the world? If you don’t, you can ask the students from 10v, as well as learn a lot about the European Day of Languages from the interactive presentations made by Despina & Diana, Alexandra Ivanova & Maria-Antoaneta from 10zh, and Elina Penkova from 10e here

Have you ever asked yourselves which are the essential and most beautiful words in the languages you’ve been learning, those words we cannot live without? Or what famous people think about the importance of languages? Then you might want to share your opinion with the students from 11d here, or wonder about the shape language might take in a visual poem with the students from 12a & 12b here.

You can also learn a lot about the history, development and varieties of the English language and its impact on other languages from the presentations and digital games created by students from 12a & 12b. You can find some of their best group projects here.

We hope they will inspire and motivate you to learn to speak at least one more language!

Nina Patterson & Kosta Vlachkov on behalf of the English Department