На вниманието на родителите на всички новоприети ученици

Spread the love

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомяваме Ви, че всички семейства, чиито деца са записани за първи път в първи или осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/ попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ /ДСП/ не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • Удостоверение, че детето е записано в първи/ осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
  • Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител /когато е приложимо/.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/ осми клас, но не по-късно от  15 октомври 2021г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронната услуга 3121 за отпускане на еднократна помощ на ученици, записани в осми клас е достъпна през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес: https://edelivery.egov.bg , ,раздел „Заяви услуга“ , Агенция за социално подпомагане. Необходимите документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление, като подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код /ПИК/ на Националния осигурителен институт /НОИ/ , на Национална агенция за приходите /НАП/, стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

За възникнали въпроси, относно заявяването на услугата може да се обръщате към Помощен контактен център на ДАЕУ – 070020341  help@e-gov.bg