ОДОБРЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА

Spread the love

През учебната 2021 – 2022 учебна година ПГРЕ „Г. С. Раковски“ ще приеме 168 ученици в VIII клас, разпределени в 7 паралелки по 24 ученици.

 

Профил на паралелката Интензивно изучаван чужд език в осми клас Разширено изучаван чужд език в девети и десети клас Профилиращи предмети във втората гимназиална степен Брой ученици
1. Чужди езици Френски език Английски език 1.Френски език

2.Английски език

3.Математика

4.Информационни технологии

24
2. Чужди езици Френски език Английски език 1.Френски език

2.Английски език

3.Биология и здравно образование

4.Химия и опазване на околната среда

24
3. Чужди езици Френски език Испански език 1.Френски език

2.Испански език

3.Български език и литература

4.История и цивилизации

24
4. Предприемачески Испански език Английски език 1.Предприемачество

2.Информационни технологии

3.Испански език

4.Английски език

24
5. Чужди езици Испански език Английски език 1.Испански език

2.Английски език

3.Биология и здравно образование

4.Химия и опазване на околната среда

24
6. Чужди езици Испански език Френски език 1.Испански език

2.Френски език

3.Български език и литература

4.История и цивилизации

24
7. Чужди езици Италиански език Английски език 1.Италиански език

2.Английски език

3.География и икономика

4.Информационни технологии

24

 

Профилирана гимназия за романски езици „Г. С. Раковски“  е първото средно училище в Бургас, което се утвърди в годините като школа за европейски дух и самочувствие. За целта училището осигурява профилирана подготовка по основните европейски езици – ИСПАНСКИ, ФРЕНСКИ, ИТАЛИАНСКИ И АНГЛИЙСКИ.

През учебната 2021-2022 година кандидатите, завършили VII клас, ще бъдат разпределени в две паралелки с интензивно изучаване на френски език с втори чужд език  английски (ФЕ+АЕ); една паралелка с интензивно изучаване на френски език с втори чужд език  испански (ФЕ+ИспЕ); две паралелки с интензивно изучаване на испански език с втори чужд език  английски (ИспЕ+АЕ); една паралелка с интензивно изучаване на испански език, с втори чужд език  френски (ИспЕ+ФЕ); една паралелка с интензивно изучаване на  италиански език, с втори чужд език  английски (ИтЕ+АЕ).  Във всички паралелки ще бъдат приети по 24 ученици.

Много важна нова стъпка в развитието на гимназията е въвеждането на нов профил от учебната 2021 – 2022 година. Една от паралелките с интензивно изучаване на испански език и втори чужд език английски ще даде възможност на учениците във втората гимназиална степен (11. и 12. клас) да изучават като основни профилиращи предмети ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО и ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. В тази паралелка двата чужди езика (испански език и английски език) остават като трети и четвърти профилиращ предмет във втората гимназиална степен. За утвърждаването на новия профил разчитаме на сътрудничеството и помощта на преподавателите в Центъра по икономически и управленски науки на Бургаския свободен университет.

Важен момент при кандидатстването е да се знае, че посочването на един от трите основни езика не осигурява класиране за останалите профили, независимо че учебното заведение е едно. Следователно в заявленията за кандидатстване трябва да бъдат изброени ВСИЧКИ желани профили поотделно със съответните им кодове.

Класирането ще се извършва въз основа на сбора от удвоените оценки от НВО по български език и литература и по математика, към който се прибавят оценките по български език и литература и по чужд език от удостоверението за завършен 7-ми клас, приравнени в точки.

Учениците във всички направления през първата година изучават първия чужд език интензивно по 18 часа седмично (648 часа годишно), а вторият чужд език се въвежда в 9 клас. В следващите години се включват и предмети от учебната програма на съответния чужд език.

ПГРЕ „Г. С. Раковски” се утвърди като национален изпитен център за провеждане на изпити за степен на владеене на френски език, испански език и английски език. Това са международно признати изпити, съобразени с Европейската езикова рамка.

Новият профил ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ще се изучава в 11. и 12. клас с четири задължителни модула: М1-Предприемачество и кариерно развитие; М2-Пазарна икономика; М3 – Стартиране на собствен бизнес; М4 – Управление на предприемаческата дейност. В резултат от обучението по Предприемачество учениците ще придобият умения за преценка на личния потенциал и кариерните възможности на социалноикономическата среда, въз основа на която да направят информиран избор на кариера;  ще придобият добра икономическа култура, ще познават базисните икономически понятия, ще овладеят основните принципи на пазарната икономика и ще формират икономическо мислене. В последния клас на втория гимназиален етап учениците ще могат да интегрират натрупаните теоретични знания и умения и да ги приложат на практика чрез реално стартиране на собствен бизнес в учебна среда, ще познават основните управленски функции, ще овладеят  процеса на вземане на управленски решения и принципите за управление на човешките ресурси.

Профилираното обучение по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ще способства за изграждането на нови дигитални компетентности на ученика, които се прилагат в различни предметни области. М1 – Обработка и анализ на данни; М2 – Мултимедия; М3 – Уеб дизайн, М4 – Решаване на проблеми с информационни и комуникационни технологии са задължителните модули за изучаване на ИТ като профилиращ предмет. Обучението по ИТ отговаря напълно на потребностите на съвременното дигитално общество.

Възможностите пред учениците нарастват и благодарение на работата по много европейски програми. В ПГРЕ се работи по проекти на европейската програма „Еразъм+”, на националната програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, на държавната агенция за младежта и спорта. Партньорствата и обменът с училища от Франция, Испания, Италия, Швеция, Норвегия, Унгария, Полша, Румъния, Гърция, създават трайни дългосрочни контакти, прерастващи в истински приятелства. Над 250 ученици и 25 учители през последните 10 години са участвали в работни посещения в партниращите училища.

Наред с научната подготовка учениците спортуват активно в различни спортни секции и печелят призови места на регионални и зонови първенства. Награди печелят ежегодно и театралните трупи на български, френски, испански и италиански език. Музикалните си заложби учениците развиват във вокалната формация на училището.

Предимствата да учим френски, испански и италиански език са описани в раздел ИНФОРМАЦИЯ  –>  ПРИЕМ 2021-2022 г.