Записване на ученици в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ в VІIІ клас за учебната 2021/2022 година

Spread the love

Условията и редът за приемане на ученици след завършено основно образование са съобразени с изискванията на Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училището

 1. Обявяване на резултатите от първо класиране – до 13.07.2021г. вкл. 
 2. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление по образец за участие във втори етап на класиране – до 16 юли 2021 г. вкл. от 8:00 до 18:00 часа в залата за тържества на партерния етаж на гимназията.

Напомняме на кандидатстващите:

 • Ученик, който е приет по първо желание и не се запише, губи мястото си.
 • В заявлението за участие във втори етап на класиране ученикът не променя и не пренарежда желанията си.
 • С подаване на заявление за участие във втори етап на класиране ученикът има възможност да се придвижи на по-предно желание. Ако това не се случи, мястото, на което е приет на първи етап, се запазва. Класирането на втори етап е окончателно  (ученик, класирал се на по-предно желание остава в специалността от второто класиране).

3. Обявяване на резултатите от второ класиране – до 20.07.2021г. вкл.

 1. Записване на приетите на втори етап на класиране ученици до 22 юли 2020г. от 8:00 до 18:00 часа в залата за тържества на партерния етаж на гимназията.

Класираните ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани на втория етап на класиране.

 1. Обявяване на резултатите от трето класиране – 27.07.2021г.
 2. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – на 30 юли 2021г. от 8:00 до 16:00 часа в канцеларията на гимназията.

На третия етап на класиране учениците имат възможност да  пренареждат желанията си, като могат да кандидатстват само за специалностите, в които са останали незаети места. В този етап на класиране участват само учениците, които не са били приети на някой от предните етапи или не са се записали след втория етап.

 1. Попълване на незаети места след трето класиране – до 10. 09.2021 г.

Ако след трето класиране има свободни места, приемът се извършва от ПГРЕ „Г. С. Раковски“, за което директорът създава комисия. Учениците подават заявление до директора и оригинала на свидетелството за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ :

 1. Оригинал на свидетелство за завършено основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО.
 2. Служебна бележка / оригинал или копие/ за резултатите от положените изпити от НВО след завършен VII клас.
 3. Заявление от ученика за записване – по образец на гимназията.
 4. Декларация от родител за съгласие за предоставяне на лични данни – по образец на гимназията.
 5. Заявление за избор на група по спортни дейности за учебната 2021/2022 година – по образец на гимназията.
 6. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика /издава се от личния лекар/, който се предоставя на класния ръководител в първата учебна седмица.

На документите по образец на гимназията се изисква полагане на подписи от ученика и родителя/ настойника.

Друга полезна информация може да намерите на  сайта на РУО БУРГАС , секция ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ – ПРИЕМ В VIII КЛАС.

С нас можете да се свържете и на телефон : 0878 910 699