Стая – поезия на мига

Spread the love

Урок по творческо писане в 11 клас във връзка с изучаваните теми от учебника – изкуство и начин на живот. Учениците създават мигновена поезия, следвайки кратки указания от учителя какво да съдържа всеки стих, след което редактират, измислят подходящо заглавие и илюстрират поемата с авторска снимка. Тук можете да намерите кратък план на урока, както и създадени от учениците текстове.

Нина Патерсън

Room – instant poetry

A creative writing lesson in year 11 related to the course book topics of art and lifestyle. The students create instant blank verse poetry following the teacher’s succinct instructions about the content of the poem. They then edit, think of good titles and illustrate their poems with photos of their rooms. You can find a short plan of the lesson, as well as samples of students’ writing here.

Nina Patterson