Оптимизиране на организацията на учебния процес чрез обучение в електронна среда

Spread the love

Уважаеми родители и ученици,

Във връзка с желанието на ръководството и педагогическия екип на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ училището  да се развива като иновативно, искаме да ви информираме за една възможност, която ще позволи по-гъвкава организация на учебните часове през следващите четири учебни години.

ПГРЕ „Г. С. Раковски“ е част от националната мрежа на иновативните училища още от стартирането на тази национална програма. Първата ни иновация беше насочена към прилагането на метода на „обърнатия“ клас в някои от часовете на отделни паралелки в два випуска – 8. и 9. клас.

През месец януари 2020г. училището отново кандидатства по тази национална програма и проектът „Създаване на образователни дигитални ресурси за активно преподаване и учене“ беше одобрен, което ни дава възможност да продължим започнатото и да обогатим натрупания опит от първата иновация, като в предстоящите три години обхванем повече учители и ученици.

Междувременно получихме възможност като иновативно училище да кандидатстваме с още един, нов проект за иновация, свързан вече не с методите на преподаване, а с организацията на обучението в гимназията. Като взе предвид усложнената епидемична обстановка, МОН направи промени и допълнения в законодателството, които позволяват на училищата да предлагат присъственото обучение да бъде съчетано със синхронно обучение от разстояние в електронна среда за до 20% от задължителните и/или избираемите учебни часове по един или повече учебни предмети, за които това е приложимо.

Тази иновация ще ни даде възможност да надградим в посока организация на обучението текущия проект, по който ще работим през следващите три години, свързан с формиране на умения у учители и ученици за създаване на дигитални ресурси за активно преподаване и учене.

Предвиждаме новата иновация на тема „Оптимизиране на организацията на учебния процес чрез обучение в електронна среда“ постепенно да обхване всички ученици в гимназията, като първоначално се приложи в групите с ученици от различни паралелки. Това се отнася в най-голяма степен за учениците от XI и XII клас, чиито часове за профилирана подготовка (в XI клас) и за задължителноизбираема подготовка (в XII клас) се провеждат в сборни групи от различните паралелки във випуска.

В останалите випуски планираме да се провеждат часове от разстояние в електронна среда по предмети, които се изучават с повече от два часа седмично (чужди езици, история, география и др.), като учебната програма бъде съобразена с възможността за отваряне на диапазон от три неприсъствени дни. (например петък или понеделник). За паралелките, за които това се окаже технически невъзможно, учебните предмети с часове в електронна среда ще бъдат разпределени като първи и втори или шести и седми час при двусменно обучение. Така ще се осигури повече време между двете смени за почистване, проветряване и дезинфекция на помещенията. Учителите, които преподават чужд език в VIII клас, ще могат да провеждат до 4 часа седмично в електронна среда от разстояние. Във випуск IX клас допустимият процент часове в електронна среда от разстояние ще бъде използван от преподавателите по чужди езици и история. Във випуск X клас възможности за часове в електронна среда има по БЕЛ, по чужди езици и по история.

Възможностите за хибридно обучение ще бъдат използвани оптимално и в трите випуска от първата степен на средно образование (VIII – X клас) в часовете по информационни технологии. Предложението ни е определен процент от часовете по този предмет да бъдат присъствени, а останалите – в електронна среда. В присъствените занятия учителите ще опознават учениците, ще уточнят регламента за работа и ще оформят срочния и годишния успех. В занятията в електронна среда учениците ще трупат технически умения за дистанционна работа, които да пренесат  в работата си и по другите предмети. Същевременно ще станат по-самостоятелни и отговорни за собствените си решения и резултати.

Срокът за изпълнение на иновацията е до 4 години. Това време се прибавя като срок към продължителността на действащата в момента иновация, с която сме вписани в Списъка на иновативните училища за учебната 2020/2021 година.

При попълване на електронния формуляр, с който кандидатстваме, е необходимо съгласието за провеждане на иновацията на родителите чрез декларации, на педагогическия съвет и на Обществения съвет на училището.

Ето защо ви каним да попълните и да подадете в училище декларация за съгласие детето ви да бъде включено в новата иновация (по образец). Декларацията можете да изтеглите тук. След това я попълнете, подпишете се и при първа възможност я предайте на класния ръководител на детето ви.

Уверяваме ви, че всичко, което правим в училище, е с цел да осигурим максимално безопасни условия за работа, като същевременно осъществяваме пълноценен образователен процес, гараниращ високи резултати от обучението. Разчитаме на вашата подкрепа и съдействие.