ВАЖНО

Spread the love

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ,
По препоръка на Националния оперативен щаб и заповед на министъра на здравеопазването дните от 6 до 11 март 2020 г. се обявяват за неучебни за училищата в цялата страна.
От 08.03.2020 и след края на грипната ваканция, като превантивна мярка срещу разпространението на грип, остри респираторни заболявания и възможни случаи на COVID-19, се преустановяват училищните събития, пътувания, екскурзии и посещения на обекти, извън учебните заведения на територията на цялата страна. Отлагат се и планираните състезания и олимпиади, няма да се осъществяват квалификации и обучения на преподавателите до разрешение за провеждане на масови мероприятия от Националния оперативен щаб.
В случай на допълнително обявяване на неучебни дни от МОН, учителите следва да имат готовност да разработят планове за преструктуриране на учебния материал и да осигурят възможност за дистанционно обучение по предмета.

С цел превенция за опазване здравето на всички, препоръчвам спазване на мерките срещу разпространението на грип във всичките му разновидности, включително и коронавирус COVID-19.
1. Ограничаване на пътувания до Италия и всички други места, за които има информация за разпространение на вируса.
2. Ограничаване на масовите мероприятия – събрания, конференции, спортни мероприятия.
3. Спазване на предписанията и мерките на Министерството на здравеопазването срещу разпространението на коронавирус COVID-19 – засилване на личната хигиена – основен път на предаване на инфекцията, като бъдат взети предпазни мерки от здравно-хигиенен характер:
 Стриктна хигиена на ръцете, без докосване на повърхности. Редовно измиване с топла вода и сапун и честа употребата на дезинфектанти за ръце.
 Правилен хранителен режим и хигиена на хранене. Обилно измиване на плодовете и зеленчуците и всички останали хранителни продукти, които не подлежат на термична обработка;
 Употреба на индивидуални предпазни средства за защита;
 Ограничаване употребата на чужди вещи;
 Ограничаване на контактите между лицата.
 Избягване контакта с хора, които показват признаци на инфекция;
 В случай на забелязано неразположение, да се потърси незабавно медицинското лице в училище или личния лекар и да бъдат предприети мерки по компетентност.
 Всички ученици с признаци на вирусно заболяване да не бъдат допускани на територията на учебното заведение.
4. При поставяне на лични предпазни средства да се спазват следните инструкции за правилно използване:
 Маската да се поставя плътно, покривайки устата и носа, и обхващайки брадичката;
 Металният ръб в горната част трябва да бъде фиксиран възможно най-високо върху носа, без да пречи на дишането;
 Маската и ръкавиците да се отстраняват без докосване на предната част. Веднага след отстраняването им, трябва да се извърши хигиена на ръцете като се използва вода и сапун.
 Маски се носят хора, които имат симптоми на инфекция и хора, които предоставят медицински грижи на болни хора.

5. На ниво училище да се засилят превантивно санитарно – хигиените мерки на всички нива:
 Да се поддържа чистотата в сградата като най-малко три пъти дневно, а при необходимост и по-често, помещенията се почистват и дезинфекцират съобразно предназначението им.
 Да се извършва дезинфекция във всички помещения, като се осъществява ежедневна трикратна дезинфекция с препарати на хлорна основа (Клондан, ХМИ – Табидез 56, Санифорт, Медикарин) във всички класни стаи, санитарните възли и останалите работни помещения.
 За дезинфекция на повърхностите – дръжки на врати, прозорци, чинове, учебни маси, бюра, клавиатури и др., които влизат с досег с учениците, да се ползват дезинфектанти, разрешени за употреба от МЗ на спиртна основа.
 Да се поддържа чистотата в санитарните възли и всички помещения на територията на гимназията. Да се осигурят топла вода и средства за измиване на ръце.
 Да се осигури регулярно почистване на повърхностите в помещенията в класни стаи, коридорите и санитарните възли;
 Да се поддържа чистотата на прилежащата към училището територия.
 Да се извършва редовно проветряване /след всеки учебен час/ на учебните помещения. Правилна вентилация на затворени пространства (кабинети, класни стаи, коридори, зали, и др.)
 Да се ограничи организираното извеждане на учениците на места, където има струпване на хора;
 Стриктно да се спазва пропускателният режим за достъп на външни лица в училището.