Обяви за работни места

Spread the love

О Б Я В А

Профилирана  гимназия за романски езици „Г.С.Раковски“, гр.Бургас обявява едно свободно работно място за :

Заместник-директор учебна дейност по чл.67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл.70 от КТ

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше образование – образователно-квалификационна степен – магистър ;
 • Професионална квалификация – старши учител – минимален педагогически стаж  – 5 години;
 • Високо ниво на владеене на английски език.

Документи за кандидатстване:

 1. Заявление до директора.
 2. CV – европейски формат.
 3. Диплом за завършено висше образование – копие и оригинал за сверка.
 4. Документ за владеене на чужд език – ако е приложимо.
 5. Удостоверение за ПКС – ако е приложимо.
 6. Трудова книжка – копие и оригинал за сверка.

Документи   се подават в канцеларията на ПГРЕ „Г.С.Раковски“ до 12.00 часа на 28.08.2019г.

Интервю с избраните по  документи кандидати – на 29.08.2018г. – 11.30 часа.


О Б Я В А

Профилирана  гимназия за романски езици „Г.С.Раковски“, гр.Бургас обявява едно свободно работно място за :

Ръководител на направление Информационни и комуникационни технологии по чл.67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл.70 от КТ

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование във връзка с чл.18 от Наредба № 12 от 1 септември 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
 • Владеене на английски език. Владеенето на втори чужд език (френски или испански) е предимство.

 

Документи за кандидатстване:

 

 1. Заявление до директора;
 2. CV – европейски формат;
 3. Диплом за завършено висше образование – магистър или бакалавър, професионална квалификация – учител по информационни технологии – копие и оригинал за сверка;
 4. Документ за владеене на чужд език – ако е приложимо;
 5. Удостоверение за ПКС – ако е приложимо.
 6. Трудова книжка – копие и оригинал за сверка.

Документи   се подават в канцеларията на ПГРЕ „Г.С.Раковски“ до 12.00 часа на 28.08.2019г.

Интервю с избраните по  документи кандидати – на 29.08.2018г. – 10.00 часа