Важно за учителите и учениците!!!

Spread the love

SELFIE е онлайн инструмент, който дава възможност на училищата да оценят начина, по който използват цифровите технологии за целите на преподаването и ученето.
SELFIE сверява мненията на училищните ръководители, учителите и учениците и представя тази информация в интерактивен формат, който спомага за установяването на силните и слабите страни в рамките на училището.
SELFIE нито измерва, нито сравнява знанията или уменията на училищните ръководители, учителите или учениците, нито е предназначен за оценяване или сравняване на училищата.
За целите на SELFIE терминът цифрови технологии е определен като всяко цифрово съдържание, средство, услуга, устройство или платформа, което се използва за целите на преподаването и ученето.
SELFIE е обхванат от законодателството в областта на защита на данните, защита на неприкосновеността на личния живот и авторското право и всички отговори са напълно анонимни.
По-голямата част от въпросите са организирани в шест тематични области и на тях следва да се отговори, като се избере една възможност от скалата с пет възможности. Важно е тази възможност да отрази най-точно настоящата ситуация в училището. За всеки въпрос е предоставена насока под формата на твърдение за високо ефективна практика, еквивалентно на оценка пет.

При предаването на въпросника ще имате възможност да изтеглите персонализиран сертификат за участие. Училището също може да получи цифрова значка за участие в SELFIE.

Попълването на SELFIE би трябвало да отнеме не повече от 40 минути, но трябва да приключи в рамките на два часа след започване на въпросника.

Всички учители ще получат линк към въпросника за учители на електронните си пощи, а всички ученици трябва да ползват следния линк: