Обучение на преподаватели по чужди езици

Spread the love

Това е пилотен курс за външни потребители, създаден и провеждан в рамките на проект BG051PO001-4.3.04-003 “Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Всички желаещи могат да намерят допълнителна информация за курса, график за провеждане, както и да попълнят  онлайн заявка за участие на адрес:
https://docs.google.com/forms/d/1mIGc7sb31d8XwjhdpXK-lX5WK-i9vPTiVM6m5_SWEhE/viewform
Срок за попълване на заявките – 21.04.2014

Николай Николов
Бургаски свободен университет
Университетски център за дистанционно обучение