Покана

Spread the love

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПОКАНА

за участие в процедура с предмет:

 „Доставка на материали и консумативи за изпълнение на ИИД по проект проект „Да направим училището привлекателно за младите хора –  Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ ”, схема BG051РО001-4.2.05-0001