Училищна библиотека

Spread the love

Библиотеката при ПГРЕ „Г.С.Раковски“ разполага с близо 20 000 тома библиотечен фонд, комплектуван и попълван непрекъсното през годините на нейното съществуване.Включва книги, учебни пособия, периодични издания. Осигурява безплатен и равен достъп на всички членове на училищната общност. Разполага с обособена читалня, справочен фонд-речници, енциклопедии, отраслова и художествена литература на български език и езиците от романската група, отговарящи на профила на гимназията.