Педагогически съвети

Постоянна връзка за срещи на учители
 1. Анализ на резултатите от УВП през първия учебен срок
 2. Актуализирани предложения за стипендии на ученици
 3. Текущи задачи
 1. Обсъждане на проекта за план – прием през  2021-2022 г. и идеи за реклама на гимназията.
 2. Анализ на качеството на образованието в  ПГРЕ «Г. С. Раковски»
  – Резултати от проверката на ритмичността в изпитванията
  – Обсъждане дисциплината на учениците
  – Работа с ученици от уязвимите групи
 3. Тема: Оценяването като мотивиращ фактор за полагане на системен учебен труд от учениците. Видове оценяване. Оценяването в електронна среда.