Педагогически съвети

Spread the love
Постоянна връзка за срещи на учители
 1. Количествен анализ на успеха по учебни предмети. – Отг.  Е. Кирова
 2. Резултати от ДЗИ и НВО в 10.клас. – Отг. Е. Кирова
 3. Качествен анализ на резултатите по учебни предмети. – Отг. Председателите на МО
 4. Организационни въпроси
 1. Информация за предстоящите изпити от НВО в 10. клас – разпределение на квесторите, на учителите по чужд език, инструктажи.
 2. Инфорация за резултатите от анкетното проучване сред учениците от 10.клас за степента им на удовлетвореност от обучението по предметите, по които има външно оценяване.
 3. Информация за предстоящите събития във връзка с утърждаването на гимназията като иновативно училище.
 1. Разпределяне на дейностите за отбелязване на празника на гимназията и за изпращането на випуск 12.клас  на 12 май.
 2. Избор на знаменосец и асистентки от XI клас
 3. Предложения за награждаване на ученици от 12. клас за отличен успех през годините и за повишаване на престижа на гимназията
 4. Информация за дейностите по проекта за иновации в гимназията и промените по програмата „Иновации в действие“.
 1. Анализ на резултатите от УВП през първия учебен срок
 2. Актуализирани предложения за стипендии на ученици
 3. Текущи задачи
 1. Обсъждане на проекта за план – прием през  2021-2022 г. и идеи за реклама на гимназията.
 2. Анализ на качеството на образованието в  ПГРЕ «Г. С. Раковски»
  – Резултати от проверката на ритмичността в изпитванията
  – Обсъждане дисциплината на учениците
  – Работа с ученици от уязвимите групи
 3. Тема: Оценяването като мотивиращ фактор за полагане на системен учебен труд от учениците. Видове оценяване. Оценяването в електронна среда.