Педагогически съвети

Spread the love
Постоянна връзка за срещи на учители
  • Общо събрание – Дневен ред
  • Финансов отчет за последното тримесечие
  • Съгласуване на критерии за диференцирано заплащане на непедагогическия персонал
  • Други – информация относно атестирането на педагогическия персонал