Педагогически съвети

Spread the love
Постоянна връзка за срещи на учители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчитане на резултатите от проведената атестация на педагогическите специалисти в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Н. Абрашева; Е. Кирова
 2. Информация с резултатите от предварителното проучване сред десетокласниците на желанията за профилиране във втората гимназиална степен – Е. Кирова
 3. Предприемачеството – перспективи за развитие в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – В. Русева
 4. Обсъждане на проекта за план-прием през 2022-2023 година – Р. Георгиева
 5. Текущи въпроси във връзка с края на първия учебен срок

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Атестиране на педагогическите специалисти – организация на
  процеса и график на дейностите. – Р. Георгиева, Н. Абрашева
 1. Резултати от проведената входна диагностика по предмети и по
  класове – Е. Кирова
  входни нива по випуски
  съпоставка 2019-2020-2021
 1. Текущи въпроси по организацията на учебния процес в условията на
  пандемия. – Р. Георгиева

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Съгласуване на графика на дейностите за атестиране на педагогическите специалисти, работещи в ПГРЕ през учебната 2021/2022г.
 2. Избор на педагогически специалист и резервен член, които да бъдат включени в състава на атестационната комисия за атестиране на Директора на ПГРЕ „Г. С. Раковски“
 3. Избор на педагогически специалист и резервен член, които да бъдат включени в състава на атестационната комисия за атестиране на педагогическите специалисти в ПГРЕ „Г. С. Раковски“
 4. Запознаване със състава на атестационната комисия за атестирането на педагогическите специалисти + резервните членове + техническия секретар + задълженията на членовете на комисията.
 5. Запознаване на педагогическия съвет с атестационната карта на учителя и скалата за определяне на достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на професионална компетентност.
 6. Обсъждане и съгласуване на пет критерия от раздел Б на атестационната карта на учител – Области на компетентност  – в зависимост от вида на институцията и Стратегията за развитие на гимназията.
 7. Съгласуване на скалата за определяне на достигнатата степен на изпълнението на съгласуваните критерии.
 • Общо събрание – Дневен ред
 • Финансов отчет за последното тримесечие
 • Съгласуване на критерии за диференцирано заплащане на непедагогическия персонал
 • Други – информация относно атестирането на педагогическия персонал