Педагогически съвети

Spread the love
Постоянна връзка за срещи на учители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение за налагане на санкция „Предупреждение за преместване в друго училище“ по предложение на класен ръководител. Докладва: Марта Грънчарова – класен ръководител на 11ж клас
 2. Анализ на резултатите от I-вия учебен срок. Докладват: Директор, Елена Кирова
 3. Представяне на изпълнение на Националната програма „Осигуряване на съвременна сигурна и достъпна образователна среда“. Докладва: Нина Патерсън
 4. Организационни въпроси.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Анализ на резултатите от входните нива Отг. Елена Кирова
  Входни нива по випуски
  Съпоставка с минали години
 2. Обсъждане на система за поощрения и награди в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ Отг. Ръководството
 3. Текущи въпроси

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Гласуване на предложения за награждаване за 6-ти декември – Ден на Свети Николай Чудотворец и празник на град Бургас на изявени ученици в ПГРЕ „Г.С.Раковски“ – гр. Бургас  за  техните постижения  през 2022/2023 година. Докладва: Директорът
 2. Обявяване начало на атестиране на педагогическите специалисти съгласно чл.77 и чл.78 от Наредба 15 за статута и професионалното развитие на педагогическите специалисти. Докладва: Директорът
  Представяне на списък на подлежащите за атестиране педагогически специалисти.
  Гласуване на критерии за атестиране.
 3. Представяне на резултатите от проведено проучване сред учениците за нивото на разпространение на тормоза. Докладва: психологът
 4. Организационни въпроси.
 5. Общо събрание – отчет за III-то тримесечие на 2023 г. Докладва: Л. Грудова

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане и гласуване на СТРАТЕГИЯТА НА ПГРЕ „Г. С. РАКОВСКИ
 2. План за действие към СТРАТЕГИЯТА НА ПГРЕ „Г. С. РАКОВСКИ“ – град Бургас за учебната 2023-2024г
 3. Текущи въпроси.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Обсъждане на предложение за наказание на Александър Бакалов от 11.Е клас
  Отг.: Росица Пенчева; Калинка Мишинова
 2. Запознаване с инструктажа на квестора за предстоящите ДЗИ
  Отг.: Неди Абрашева
 3. Информация за разпределението на учителите  на ДЗИ и за организацията в училище при подготовката на изпитните зали.
  Отг. : Неди Абрашева
 4. Текущи въпроси.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Резултати от учебния процес през първия учебен срок
  Отг. Е. Кирова
 2. Информация за платформата „Дигитална раница“
  Отг. В. Николова, Н. Кондева, Ст. Андонова
 3. Информация за Националния план за възстановяване и устойчивост и обсъждане на концепция за изграждане на СТЕМ център в ПГРЕ.
  Отг. Е. Кирова
 4. Обсъждане на предложения за отбелязване на патронния празник на гимназията и формиране на комисия за изработване на програма.
  Отг. К. Мишинова, Е. Кирова
 5. Текущи въпроси.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. ТЕМА: Видове оценявания
  Отг.Елена Кирова – заместник-директор
 2. Запознаване с предложението за нова иновация и гласуването й. Презентация
  Отг. Николай Николов – учител по ИТ
 3. Запознаване с резултатите от проведената анкета за степента на удовлетвореност сред учениците от 10.клас и 12.клас
  Отг. Елена Кирова, Калинка Мишинова
 4. Съобщения във връзка с приключване на първия учебен срок.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. ТЕМА: Обучението по предприемачесто в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – реалност и перспективи. Отг. Веляна Русева
 2. Информация за нивото на усвояване на базови компетентности от учениците и мерки с цел подобряване на образователните резултати. Обсъждане на резултатите от входните нива.
  Входни нива по випуски
  Съпоставка с минали години
  Отг. Елена Кирова и председателите на МО
 3. Текущи проблеми и предложения на класните ръководители за наказания на ученици, съгласно ПД на ПГРЕ „Г.С.Раковски”.   Отг. класните ръководители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Доклад на Директора на ПГРЕ „Г. С Раковски“ във връзка с медийната публикация във в. „Флагман“ за ученици от гимназията, внесли и употребили алкохол в училище. Запознаване с резултатите от проведената анкета в X, XI, XII клас във връзка с проверката от РУО – Бургас
 2. Обсъждане на предложения за наказания на учениците, нарушили Правилника за дейността на училището.
 3. Набелязване на незабавни и конкретни мерки за превенция на употребата на вредни за здравето вещества и за подобряване на дисциплината в училището.

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

ТЕМА: Фактори и модели за повишаване на мотивацията за учене. Учене чрез четене, преживяване, сътрудничество, емпатия.

 1. Насоки за работа с електронния дневник. Отг. Станислава Андонова
 2. Информация за участието на гимназията в проект по „Еразъм+“ с участието на РУО – Бургас по проблемите за работа с уязвими групи чрез емпатия. Отг. Радостина Георгиева
 3. Възможностите на съвременните дигитални ресурси за повишаване на мотивацията за учене. Отг. Катя Иванова
 4. Информация по текущи актуални въпроси. Отг. Елена Кирова и Неди Абрашева