Педагогически съвети

Spread the love
Постоянна връзка за срещи на учители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Ученическото самоуправление в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – „парламентарен контрол“ на ученическия парламент.
  Отг. Катя Иванова и  Никол Чолакова
 2. Дейности за отбелязване на патронния празник на ПГРЕ.
  Отг. Неди Абрашева и Елена Кирова
 3. Мерки за преодоляване на образователните дефиците в резултат от ОРЕС
  Примерни мерки
  Отг. Елена Кирова
 4. Условия за ОРЕС след отпадане на извънредната епидемична обстановка
  ОРЕС след извънредната епидемична обстановка
  Отг. Елена Кирова
 5. Насоки за провеждане на присъствени родителски срещи.
  Отг. Неди Абрашева
 6. Информация от класните ръководители за ученици с проблеми с успеха и отсъствията.
  Отг. К Мишинова и кл.ръководители
 7. Текущи съобщения за предстоящи събития – изпити, проекти и др.
  Отг. Директор

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Анализ на резултатите от УВП през първия учебен срок
  Отг. Елена Кирова и председателите на МО
 2. Качеството на образованието в ПГРЕ „Г.С. Раковски” – проблеми и перспективи. Развитието на ПГРЕ „Г. С. Раковски“ като иновативно училище. Информация  за планираните дейности през втората година от иновацията на ПГРЕ и за възможностите за участие в проект „Иновации в действие“
  Отг. Е. Кирова и членовете на пилотния екип на иновацията
 3. Актуализирани предложения за стипендии на ученици.
  Отг. Стела Петкова и класните ръководители

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчитане на резултатите от проведената атестация на педагогическите специалисти в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – Н. Абрашева; Е. Кирова
 2. Информация с резултатите от предварителното проучване сред десетокласниците на желанията за профилиране във втората гимназиална степен – Е. Кирова
 3. Предприемачеството – перспективи за развитие в ПГРЕ „Г. С. Раковски“ – В. Русева
 4. Обсъждане на проекта за план-прием през 2022-2023 година – Р. Георгиева
 5. Текущи въпроси във връзка с края на първия учебен срок

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Атестиране на педагогическите специалисти – организация на
  процеса и график на дейностите. – Р. Георгиева, Н. Абрашева
 1. Резултати от проведената входна диагностика по предмети и по
  класове – Е. Кирова
  входни нива по випуски
  съпоставка 2019-2020-2021
 1. Текущи въпроси по организацията на учебния процес в условията на
  пандемия. – Р. Георгиева

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ – ДНЕВЕН РЕД:

 1. Съгласуване на графика на дейностите за атестиране на педагогическите специалисти, работещи в ПГРЕ през учебната 2021/2022г.
 2. Избор на педагогически специалист и резервен член, които да бъдат включени в състава на атестационната комисия за атестиране на Директора на ПГРЕ „Г. С. Раковски“
 3. Избор на педагогически специалист и резервен член, които да бъдат включени в състава на атестационната комисия за атестиране на педагогическите специалисти в ПГРЕ „Г. С. Раковски“
 4. Запознаване със състава на атестационната комисия за атестирането на педагогическите специалисти + резервните членове + техническия секретар + задълженията на членовете на комисията.
 5. Запознаване на педагогическия съвет с атестационната карта на учителя и скалата за определяне на достигнатата степен на изпълнение на критериите по областите на професионална компетентност.
 6. Обсъждане и съгласуване на пет критерия от раздел Б на атестационната карта на учител – Области на компетентност  – в зависимост от вида на институцията и Стратегията за развитие на гимназията.
 7. Съгласуване на скалата за определяне на достигнатата степен на изпълнението на съгласуваните критерии.
 • Общо събрание – Дневен ред
 • Финансов отчет за последното тримесечие
 • Съгласуване на критерии за диференцирано заплащане на непедагогическия персонал
 • Други – информация относно атестирането на педагогическия персонал