Педагогически съвети

Spread the love
Постоянна връзка за срещи на учители
 1. Разпределяне на дейностите за отбелязване на празника на гимназията и за изпращането на випуск 12.клас  на 12 май.
 2. Избор на знаменосец и асистентки от XI клас
 3. Предложения за награждаване на ученици от 12. клас за отличен успех през годините и за повишаване на престижа на гимназията
 4. Информация за дейностите по проекта за иновации в гимназията и промените по програмата „Иновации в действие“.
 1. Анализ на резултатите от УВП през първия учебен срок
 2. Актуализирани предложения за стипендии на ученици
 3. Текущи задачи
 1. Обсъждане на проекта за план – прием през  2021-2022 г. и идеи за реклама на гимназията.
 2. Анализ на качеството на образованието в  ПГРЕ «Г. С. Раковски»
  – Резултати от проверката на ритмичността в изпитванията
  – Обсъждане дисциплината на учениците
  – Работа с ученици от уязвимите групи
 3. Тема: Оценяването като мотивиращ фактор за полагане на системен учебен труд от учениците. Видове оценяване. Оценяването в електронна среда.