Обществен съвет

Spread the love

Обществен съвет към ПГРЕ „Г.С.Раковски“-гр.Бургас

Председател:  Радослава Йовчева
Членове:

  • Добромира Полименова
  • Красимира Тодорова-Пехливанова
  • Станка Цветкова
  • Ваня Петрова
  • Цветилена Маргарова

резервни членове: 

  • Таня Стоянова
  • Петя Русева

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.