Психолог

Spread the love
Калинка Мишинова

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ В РАБОТАТА Й СА:

ДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТТА:

 • При затруднения в адаптацията към новата учебна среда /за VІІІ клас/;
 • При обучителни затруднения и поведенчески проблеми;
 • При професионално ориентиране и консултиране.

КОНСУЛТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИ:

 • В случаи на междуличностни конфликти / отдръпване от другите –стеснителност, боязливост; конфликти с възрастните; конфликти с връстници; семейни проблеми/;
 • При проблеми, свързани със вземане на решения, изясняване на алтернативи, ниска самооценка,училищен неуспех, страхове и фобии…;
 • При недостиг на информация за себе си или обкръжението – изясняване на силните страни на личността, разширяване на целите /въз основа на резултати от диагностични изследвания и наблюдения/;
 • Консултиране при остри кризи и психотравмени състояния;
 • По въпроси на професионалното ориентиране и подготовка за бъдеща кариера.

КОНСУЛТИРАНЕ НА РОДИТЕЛИ

 • По въпроси на взаимоотношенията с техните деца;
 • При нарушения от страна на ученик на Правилника за дейността на ГРЕ “Г. С. Раковски”.

ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

 • При конфликти, породени от взаимодействията между ученици, учители, родители и училищно ръководство.

ГРУПОВА РАБОТА

 • В часовете на класа – при предварителна заявка и съгласуване на темата;
 • Координира дейността на училищния клуб за промоция на здраве “Всички заедно”, обучава ученици за работа по подхода “връстници обучават връстници”;
 • Подпомага дейността на Ученическия съвет;
 • Корекционни групи – при необходимост от работа с ученици, проявяващи асоциално поведение.

КЪДЕ И КОГА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАМЕРЕНА?

 • В стая № 314 в смяната на гимназията.
 • E-mail: michinova@gre-rakovski.com