Обществен съвет

30.10.2017г. /понеделник/, зала за тържества, 18:30ч. – Събрание на обществения съвет

Обществен съвет към ПГРЕ „Г.С.Раковски“-гр.Бургас

ПРАВИЛНИК за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата Обн. – ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.